Universitetene må lede an i det grønne skiftet

Vedtatt av sentralstyret den 22. april 2019

Vi har ingen tid å miste. Universitetene kan kutte betydelige klimagassutslipp og redusere ressursforbruket, ved å kutte i utslipp som er relatert til sitt campusområde.

Universitetene har et spesielt samfunnsansvar og er i en særstilling til å gå foran. Universiteter og høgskoler sitter dessuten på unik kompetanse og har en stor innkjøper-makt. Bygg står for omtrent 40 prosent av alle utslipp globalt og er derfor en av nøklene til effektive utslippskutt. Gjennom grønn byggevirksomhet og klimavekting av anbud for å bygge studentboliger kan universitetssektoren være en viktig katalysator for lavere utslipp.

Hvordan vi planlegger, designer og bygger nye, offentlige bygg, samt hvordan gamle bygg vedlikeholdes og restaureres er avgjørende. Universiteter og høgskoler må bygge grønt og klimafotavtrykk skal være avgjørende for hvem som får de offentlige tilskuddene til studentboligbygging. Alle studentboliger som bygges skal være grønne og vi skal legge miljøhensyn til grunn når det bestemmes hvilke prosjekter som får støtte fra staten.

Liberale studenter mener at universiteter og høgskoler i Norge må gå foran i det grønne skiftet som en del av det pågående arbeidet med sektorvise utslippskutt.

Liberale Studenter vedtok nylig at Universitets- og høgskolesektoren burde bli klimanøytral allerede i 2025. Derfra må alle høyere utdanningsinstitusjoner utarbeide planer for å kutte utslipp fra egen virksomhet til null innen 2030 for å støtte opp under nasjonale målsetninger og Parisavtalen.

Et naturlig sted å starte er å se på sine egne bygninger og planlegge for nullutslipp i byggeprosjekter og å bygge med passivhus-standard når campus skal videreutvikles.

Det er dessuten viktig å påpeke at det mest miljøvennlige bygget er det som ikke bygges: For å redusere materialforbruket, utover å kutte sitt karbonfotavtrykk, bør universitetene og høyskolene derfor prioritere oppussing, restaurering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse der dette medfører større kutt i utslipp i en livsløpsberegning. Gjenbruk av byggematerialer og innkjøp av sekundærråvarer er også et godt sted å starte.

Et godt prinsipp for universitets og høgskolesektoren må være å praktisere det de underviser: Nemlig å være en samfunnsansvarlig og fremtidsrettet aktør. For at Norge skal opprettholde sine forpliktelser til kutt av klimagassutslipp nasjonalt, må alle deler av samfunnet ta sin del av ansvaret. Liberale studenter mener derfor at universitetene og høyskolene må vektlegge klima og miljø i alle sine innkjøp høyt. Det er dermed oppløftende å se at Nybø og myndighetene tar et tydelige standpunkt og benytter politiske insentiver for å fremskynde dette skiftet.

Vi har ingen tid å miste. Liberale Studenter mener universitetene kan kutte betydelige klimagassutslipp og redusere ressursforbruket, ved å bygge smartere, grønnere og mer langsiktig.

Liberale Studenter vil:

-At Universitetene og Høyskolene må vektlegge klima og miljø i innkjøpene sine.
– Utdanningsinstitusjonene trekker investeringene ut av fossilnæringen, og heller investerer i grønt næringsliv.
– Norske forskningsmiljøer skal etterstrebe å være en spydspiss internasjonalt innen klima- og miljøforskning ved at Norsk Forskningsråd vektlegger klima- og miljøformål når de tildeler forskningsmidler.
– Universitetene og høyskolene skal være klimanøytrale innen 2030.
– Universitetene og høyskolene prioriterer oppussing, restaurering og oppgradering av egne bygninger hvor det vil medføre større kutt i utslipp.
– Nye universitets- og høyskolebygg som blir oppført skal ha utslipp tilsvarende passivhusstandard.
– Alle serveringssteder ved universitetene/høyskolene bør tilby minst et vegansk alternativ.

Stikkord: