Fly røyk Universitetenes flyreiser klimaregnskap

Vedtatt av Sentralstyret den 12. mai 2019

 

Det hviler et etisk ansvar på norske universiteter, som i et globalt perspektiv er svært ressurssterke og autonome, med ledende kunnskap og forskning på miljø- og klimaløsninger. Universiteter er dessuten dannelsesinstitusjoner som skal bidra til å oppdra de neste generasjonene til å leve bærekraftige liv. Da er det viktig at universitetene går foran som et godt eksempel.

 

Det haster å handle for å redusere de skadelige effektene av et klima i rask endring. Liberale Studenter mener derfor at universitetene må bli klimanøytrale innen 2025. En av de viktigste kildene til klimagassutslipp i UH-sektoren er egen reiseaktivitet, ofte i form av flyreiser, både innenlands og utenlands. Flyreiser har vist seg å ha den største påvirkningen på drivhuseffekten på kort sikt av alle transportformer.

 

Problemstillingen kan løses på flere måter. Et forslag er å innføre en begrensning på hvor mye man flyr, gjennom en flykvote eller -skatt. Universitetet i Bergen diskuterer nå en prøveordning med flyskatt for sine ansatte. Det innebærer at for hver flyreise en ansatt tar, blir enheten hun eller han jobber ved ilagt en avgift. Systemet går ut på at det legges en avgift på CO2-utslipp fra alle flyreiser som de ansatte foretar. Skatten differensieres basert på hvor lang flyreisen er. Det som betales inn, avsettes i et eget klimafond sentralt ved institusjonen. Pengene i fondet skal gå til klimatiltak, for eksempel utbygging av solceller og innkjøp av videokonferanseutstyr.

 

Det kan deretter være nødvendig å innføre et tak på omfang av reisevirksomhet per år ved hver avdeling eller gruppe på universitetet. Dette taket bestemmes selv ved hver institusjon avhengig av hvordan de ønsker å nå målet om klimanøytralitet. Dette kan også skje gjennom kjøp av klimakvoter.

 

Når universitetene går foran og prøver ut nye virkemidler på klimafronten kan det både sette et eksempel for andre sektorer og være med å drive frem nye grønne løsninger, gjennom offentlig sektors kjøpekraft. Kutt i flyreiser kan være med å stimulere til kulturendring i universitetssektoren generelt, og gjøre det lettere for andre å ta lignende valg. Vi mener derfor at andre universiteter og høyskoler bør la seg inspirere av UiBs initiativ.

 

Liberale Studenter vil:

  • at universiteter og høgskoler skal bli klimanøytrale innen 2025,
  • at UH-sektorens flyvirksomhet må med i klimaregnskapet,
  • at universitetene og høyskolene innfører et kvote- eller skattesystem for flyreiser.
1 https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es9039693
Stikkord: