Vedtatt av sentralstyret den 20. oktober 2019

 

Klimaendringer er vår generasjons største eksistensielle utfordring. De truer liv, frihet og samfunn, og krever radikale samfunnsendringer i alle sektorer. Vi må få til drastiske klimakutt på svært kort tid, og bevege oss bort fra et fossilsamfunn til et fornybarsamfunn. Veien til det samfunnet er ikke rett som en snor. Den er kronglete og svingete, men vi må få opp farten før det er for sent.

UH-sektorens samfunnsansvar

Landets universiteter og høyskoler har et særskilt ansvar i denne krisen. De har et spesielt samfunnsansvar og har et særlig godt utgangspunkt for å gå foran som gode eksempler for resten av samfunnet. De utvikler den teknologien som skal hjelpe oss å møte denne utfordringen, og de har en enorm påvirkningskraft på samfunnet som premissleverandør. Universitetene og høyskolene må være seg dette ansvaret bevisst, gjennom deres innkjøp og forskningsmessige prioriteringer. Derfor bør man vektlegge klima og miljø tungt i nye innkjøp, og fokusere forskningsaktivitet på klimaløsninger.

Klimavennlige forskningsinvesteringer

Det offentlige legger viktige premisser for norsk forskning gjennom forskningsrådet, ved å sette i verk forskningspolitiske mål og følge opp forskningsmeldingen. Årlig investerer regjeringen gjennom dette rådet nesten 10 milliarder kroner i forskningsstøtte. Denne støtten betyr mye for forskningsaktiviteten i Norge, og for mye investeres i forskning på oljeleting og -utvinning. Vi vet at ⅔ av verdens fossile ressurser må forbli i bakken, om vi skal ha håp om å nå klimamålene verden har satt seg. Dette gjør det uansvarlig og uetisk med ny forskning på oljeleting og -utvinning, all den tid vi ikke kan bruke reservene denne forskningen vil tilgjengeliggjøre uten å sette klimamålene i fare. Derfor bør all offentlig subsidiering av forskning på oljeleting og -utvinning opphøre.

Teknologioverføring for en grønn framtid

Liberale Studenter er teknologioptimister. Vi mener det finnes en vei ut av dette uføret med både samfunnsendringer og ny teknologi. For å lykkes med dette, er vi helt avhengige av at markeder og samfunn evner å ta i bruk denne nye teknologien raskt. Samtidig må vi anerkjenne at det i dag tar alt for lang tid å få denne teknologien ut i markedet. Dette må vi gjøre noe med, dersom vi skal lykkes med omstillingen til et nullutslippssamfunn. Derfor må vi investere mer i teknologioverføring fra akademia til næringslivet, slik at flere gode klima-ideer fortere kan bli markedsmodne.

 

Liberale Studenter vil:

  • Stanse offentlig subsidiering av forskning på oljeleting og -utvinning.
  • Investere mer i teknologioverføring fra akademia til næringslivet, for å bringe nye miljøteknologier til markedet raskt.
  • At universiteter og høyskoler skal være sitt ansvar bevisst, og vektlegge klima og miljø tungt i avgjørelser om innkjøp og forskningsaktivitet.
  • At universiteter må foreta klima- og miljø-etiske vurderinger ved inngåelse av forskningsavtaler med næringslivet.
  • At landets universiteter og høyskoler skal bli klimanøytrale innen 2025.

 

Stikkord: