Besvar studentenes økonomiske nødrop

  • av

Vedtatt av Sentralstyret den 30. november 2020, og av Venstres Landsstyre den 11. desember 2020

 

2020 har vært et tøft år for mange. Antall arbeidssøkere er vedvarende høyt, og særlig mange i tjenestesektoren har blitt permitterte. En god del av arbeidssøkerne fanges opp av de eksisterende sikkerhetsnettene, men det er én gruppe som faller utenfor: studentene.

Til tross for at studiestøtten har økt utover prisveksten hvert eneste år siden 2015, rapporterer hele 7 av 10 studenter at de må ta en deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt. Det er fortsatt svært vanskelig å leve på studiestøtten alene med utgifter til husleie, strøm, mat og annet. Samtidig ser vi at svært mange av studentene har sin deltidsjobb i nettopp butikk- og servicebransjen. 

I motsetning til andre skattebetalere har ikke studenter rett på dagpenger da man ikke oppfyller vilkåret om å være en “reell arbeidssøker” når man er student.  Ekstra mange studenter står dermed i en svært sårbar situasjon når deltidsjobben er borte, og lån og stipend ikke dekker faste utgifter. 

Vi er bekymret for hvilke konsekvenser dette får for studentene. Uten en økonomi som går rundt er det svært vanskelig å få fullført studiene, i tillegg til den psykiske belastningen dette påfører studentene. Vi er spesielt bekymret for førsteårsstudentene som opplever å være innestengt i en fremmed by, uten tilstrekkelige midler eller sosialt nettverk. 

Norge har ikke råd til at disse studentene velger å droppe ut fordi pengene ikke strekker til. Staten er nødt til å stille opp for denne gruppen, slik staten har stilt opp for næringslivet og øvrige arbeidstakere. Mer studielån er ikke en god løsning.

Det trengs derfor en særskilt støtteordning for studenter som har mistet inntekt som følge av koronapandemien, for å sikre disse studentenes økonomi.

Vi må også videreføre opptrappingen av studiestøtten opp mot 1.5G, for å gjøre studentenes økonomi mer robust på sikt.

Studentfrivilligheten representerer den viktigste uformelle sosiale møteplassen for studentene, samtidig som at samskipnadene er deres viktigste sosial- og helsetilbyder. Vi må derfor styrke studentfrivilligheten og samskipnadene generelt for å sikre studentenes psykiske og fysiske helse i en spesielt vanskelig og ensom tid.

 

Liberale Studenter vil:

  • Opprette en særskilt støtteordning for studenter som har mistet inntekt som følge av permisjon under koronapandemien
  • Videreføre opptrappingen av studiestøtten opp mot 1.5G
  • Styrke studentfrivilligheten og samskipnadene gjennom økte bevilgninger i statsbudsjettet til helsefremmende og sosiale tiltak