Kandidat på NLSFs Landsmøte 2020

Valgkomiteen består i år av Amanda Haugnes Rygg (avtroppende leder) og Gard Løken Frøvøll (avtroppende styremedlem).

De samler inn kandidaturene og vil opplyse om søkerlisten før Landsmøtet uten å avgi en innstilling. Valgkomiteen bestemmer selv når den vil offentligjøre søkerlisten, og det er også mulig å stille på selve Landsmøtet. Vi oppfordrer deg til å stille så tidlig som mulig.

Du finner en beskrivelse av vervene på bunnen av siden, og du kan søke på flere. Stiller du subsidiært, vennligst presiser dette under begrunnelse/motivasjon.

Det finnes ingen forhåndsbestemt tak på utvalgenes størrelse. Landsmøtet kan velge en utvalgsleder, alternativt vil Sentralstyret utnevne noen.

Stiller du etter at søkerlisten er offentliggjort på et verv der det blir konkurranse, er det kutyme at du varsler de andre kandidatene.

Du kan også ta kontakt direkte med valgkomiteen på valg@liberalestudenter.no

 

Liberal Student

Vervbeskrivelser

– Leder

Lederen er NLSFs ansikts utad. Hen representerer oss og våre ideer i Venstre, i mediene og overfor de andre politiske organisasjonene. Lederen har det øverste ansvaret i NLSF, og skal koordinere og inspirere de andre organene til å nå målene som ble satt av Landsmøtet. Hen leder det daglige arbeidet samt møtene, og sist men viktigst sørger for samhold mellom medlemmene.

– Politisk nestleder

Den politiske nestlederen har det overordnede ansvaret for politikkutviklingen i NLSF. Personen skal oppfostre et sunt debattmiljø i organisasjonen, og stimulere til nyutvikling av politikk. Personen er også første stedfortreder i leders fravær i sentralstyret og i Venstres organer. Personen har også et særskilt ansvar for å skaffe oppmerksomhet rundt vår politikk, gjennom medieinnlegg og oppslag.

– Organisatorisk nestleder

Den organisatoriske nestlederen sikrer driften av NLSF. Hen sørger for en sunn økonomi, og avlaster lederen for administrasjonen. Som medlem av ledertrioen forbereder hen sentralstyrets arbeid, og deler på ansvaret for måloppnåelse. Hjulpet av fylkesfadderne, bistår hen foreningene med å iverksette de riktige rutinene. Hen frigjør krefter til politikkutvikling og valgseire.

– Sentralstyremedlem (4)

Som styremedlem sitter du i styremøter og er med å diskutere og stemme over uttalelser, medieutspill og saker i «Venstre-galaksen». Dagsorden i sentralstyremøter inkluderer obligatoriske formaliteter, men utover dette har styremedlemmene mulighet til å fremme ønsker og egne initiativer for hva styret skal diskutere. Jeg har vært «fylkesfadder» for Oslo, altså vært bindeledd mellom styret og Oslos fylkeslag, samt hjulpet til med å holde sosiale medier oppdatert. (Johannes erfaring)

– Kontrollkomiteen (2)

Kontrollkomiteen gjennomgår handlingsplaner, årsberetning, budsjett, regnskap og protokoller, samt veileder om rutiner. Den avgir rapport til Landsmøtet som sendes foreningene, og som vurderer om Sentralstyret har brutt Liberale Studenters vedtekter eller vedtak. Kontrollkomiteen oppfyller ikke oppgavene til en økonomirevisor.

– Internasjonalansvarlig

Internasjonalansvarlig holder kontakt med våre søster- og paraplyorganisasjoner. Hen holder seg oppdatert om de store hendelsene i utlandet og internasjonale arrangementer. Hen arrangerer studieturer, dersom det finnes midler å søke på. Dessuten har hen et særskilt ansvar for å foreslå nye standpunkt og uttalelser om utenrikspolitikk.

– Historisk utvalg

Det historiske utvalget samler dokumentasjon og vitnemål fra forbundets fortid. Utvalget skal samle personlige fortellinger om subjektenes bakgrunn (når, hvorfor, hvordan ble du involvert i forbundet), og virke (tidsånden, hvordan fungerte forbundet, hva gjorde du, hvilke store saker preget deg/er du stolt av).